Demir Fiyat Arşivi
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
08.05.2019 3.450,00 TL 3.425,00 TL 3.400,00 TL
09.05.2019 3.480,00 TL 3.455,00 TL 3.430,00 TL
10.05.2019 3.460,00 TL 3.435,00 TL 3.410,00 TL
13.05.2019 3.430,00 TL 3.405,00 TL 3.380,00 TL
14.05.2019 3.430,00 TL 3.405,00 TL 3.380,00 TL
15.05.2019 3.420,00 TL 3.395,00 TL 3.370,00 TL
16.05.2019 3.400,00 TL 3.375,00 TL 3.350,00 TL
17.05.2019 3.450,00 TL 3.425,00 TL 3.400,00 TL
20.05.2019 3.450,00 TL 3.425,00 TL 3.400,00 TL
21.05.2019 3.450,00 TL 3.425,00 TL 3.400,00 TL
22.05.2019 3.450,00 TL 3.425,00 TL 3.400,00 TL
Ankara Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
08.05.2019 3.400,00 TL 3.400,00 TL 3.350,00 TL
09.05.2019 3.430,00 TL 3.430,00 TL 3.380,00 TL
10.05.2019 3.410,00 TL 3.410,00 TL 3.360,00 TL
13.05.2019 3.390,00 TL 3.390,00 TL 3.340,00 TL
14.05.2019 3.390,00 TL 3.390,00 TL 3.340,00 TL
15.05.2019 3.380,00 TL 3.380,00 TL 3.330,00 TL
16.05.2019 3.370,00 TL 3.370,00 TL 3.320,00 TL
17.05.2019 3.400,00 TL 3.400,00 TL 3.350,00 TL
20.05.2019 3.430,00 TL 3.430,00 TL 3.380,00 TL
21.05.2019 3.430,00 TL 3.430,00 TL 3.380,00 TL
22.05.2019 3.430,00 TL 3.430,00 TL 3.380,00 TL
Karabük Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
08.05.2019 3.430,00 TL 3.400,00 TL 3.370,00 TL
09.05.2019 3.460,00 TL 3.430,00 TL 3.400,00 TL
10.05.2019 3.430,00 TL 3.400,00 TL 3.370,00 TL
13.05.2019 3.400,00 TL 3.370,00 TL 3.340,00 TL
14.05.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
15.05.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
16.05.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.270,00 TL
17.05.2019 3.410,00 TL 3.380,00 TL 3.350,00 TL
20.05.2019 3.430,00 TL 3.400,00 TL 3.370,00 TL
21.05.2019 3.430,00 TL 3.400,00 TL 3.370,00 TL
22.05.2019 3.430,00 TL 3.400,00 TL 3.370,00 TL
İskenderun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
08.05.2019 3.570,00 TL 3.550,00 TL 3.530,00 TL
09.05.2019 3.570,00 TL 3.550,00 TL 3.530,00 TL
10.05.2019 3.550,00 TL 3.530,00 TL 3.510,00 TL
13.05.2019 3.455,00 TL 3.435,00 TL 3.415,00 TL
14.05.2019 3.455,00 TL 3.435,00 TL 3.415,00 TL
15.05.2019 3.440,00 TL 3.420,00 TL 3.400,00 TL
16.05.2019 3.420,00 TL 3.400,00 TL 3.380,00 TL
17.05.2019 3.480,00 TL 3.460,00 TL 3.440,00 TL
20.05.2019 3.565,00 TL 3.540,00 TL 3.515,00 TL
21.05.2019 3.575,00 TL 3.550,00 TL 3.530,00 TL
22.05.2019 3.585,00 TL 3.565,00 TL 3.540,00 TL
İstanbul Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
08.05.2019 3.490,00 TL 3.480,00 TL 3.470,00 TL
09.05.2019 3.520,00 TL 3.510,00 TL 3.500,00 TL
10.05.2019 3.395,00 TL 3.385,00 TL 3.375,00 TL
13.05.2019 3.440,00 TL 3.430,00 TL 3.420,00 TL
14.05.2019 3.385,00 TL 3.375,00 TL 3.365,00 TL
15.05.2019 3.365,00 TL 3.355,00 TL 3.345,00 TL
16.05.2019 3.360,00 TL 3.350,00 TL 3.340,00 TL
17.05.2019 3.450,00 TL 3.440,00 TL 3.430,00 TL
20.05.2019 3.475,00 TL 3.465,00 TL 3.455,00 TL
21.05.2019 3.490,00 TL 3.480,00 TL 3.470,00 TL
22.05.2019 3.490,00 TL 3.480,00 TL 3.470,00 TL
Gebze Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
08.05.2019 3.520,00 TL 3.485,00 TL 3.450,00 TL
09.05.2019 3.565,00 TL 3.535,00 TL 3.500,00 TL
10.05.2019 3.550,00 TL 3.515,00 TL 3.480,00 TL
13.05.2019 3.470,00 TL 3.435,00 TL 3.400,00 TL
14.05.2019 3.470,00 TL 3.435,00 TL 3.400,00 TL
15.05.2019 3.470,00 TL 3.435,00 TL 3.400,00 TL
16.05.2019 3.340,00 TL 3.305,00 TL 3.270,00 TL
17.05.2019 3.440,00 TL 3.405,00 TL 3.370,00 TL
20.05.2019 3.515,00 TL 3.485,00 TL 3.450,00 TL
21.05.2019 3.450,00 TL 3.415,00 TL 3.380,00 TL
22.05.2019 3.450,00 TL 3.415,00 TL 3.380,00 TL
İzmir Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
08.05.2019 3.420,00 TL
09.05.2019 3.450,00 TL
10.05.2019 3.420,00 TL
13.05.2019 3.390,00 TL
14.05.2019 3.350,00 TL
15.05.2019 3.350,00 TL
16.05.2019 3.320,00 TL
17.05.2019 3.400,00 TL
20.05.2019 3.420,00 TL
21.05.2019 3.420,00 TL
22.05.2019 3.420,00 TL
Sivas Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
08.05.2019 3.530,00 TL 3.510,00 TL 3.490,00 TL
09.05.2019 3.530,00 TL 3.510,00 TL 3.490,00 TL
10.05.2019 3.510,00 TL 3.490,00 TL 3.470,00 TL
13.05.2019 3.415,00 TL 3.395,00 TL 3.375,00 TL
14.05.2019 3.415,00 TL 3.395,00 TL 3.375,00 TL
15.05.2019 3.400,00 TL 3.380,00 TL 3.360,00 TL
16.05.2019 3.380,00 TL 3.360,00 TL 3.340,00 TL
17.05.2019 3.440,00 TL 3.420,00 TL 3.400,00 TL
20.05.2019 3.515,00 TL 3.490,00 TL 3.470,00 TL
21.05.2019 3.530,00 TL 3.505,00 TL 3.480,00 TL
22.05.2019 3.540,00 TL 3.515,00 TL 3.490,00 TL
Biga Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
08.05.2019 3.480,00 TL 3.460,00 TL 3.430,00 TL
09.05.2019 3.500,00 TL 3.480,00 TL 3.450,00 TL
10.05.2019 3.480,00 TL 3.460,00 TL 3.430,00 TL
13.05.2019 3.460,00 TL 3.440,00 TL 3.410,00 TL
14.05.2019 3.420,00 TL 3.400,00 TL 3.370,00 TL
15.05.2019 3.400,00 TL 3.380,00 TL 3.350,00 TL
16.05.2019 3.400,00 TL 3.380,00 TL 3.350,00 TL
17.05.2019 3.450,00 TL 3.430,00 TL 3.400,00 TL
20.05.2019 3.470,00 TL 3.450,00 TL 3.420,00 TL
21.05.2019 3.470,00 TL 3.450,00 TL 3.420,00 TL
22.05.2019 3.470,00 TL 3.450,00 TL 3.420,00 TL
Samsun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
08.05.2019 3.520,00 TL 3.510,00 TL 3.500,00 TL
09.05.2019 3.520,00 TL 3.510,00 TL 3.500,00 TL
10.05.2019 3.490,00 TL 3.480,00 TL 3.470,00 TL
13.05.2019 3.430,00 TL 3.420,00 TL 3.410,00 TL
14.05.2019 3.390,00 TL 3.380,00 TL 3.370,00 TL
15.05.2019 3.390,00 TL 3.380,00 TL 3.370,00 TL
16.05.2019 3.360,00 TL 3.350,00 TL 3.340,00 TL
17.05.2019 3.430,00 TL 3.420,00 TL 3.410,00 TL
20.05.2019 3.510,00 TL 3.500,00 TL 3.490,00 TL
21.05.2019 3.490,00 TL 3.480,00 TL 3.470,00 TL
22.05.2019 3.490,00 TL 3.480,00 TL 3.470,00 TL
Tekirdağ Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
08.05.2019 3.350,00 TL
09.05.2019 3.370,00 TL
10.05.2019 3.370,00 TL
13.05.2019 3.330,00 TL
14.05.2019 3.330,00 TL
15.05.2019 3.320,00 TL
16.05.2019 3.300,00 TL
17.05.2019 3.310,00 TL
20.05.2019 3.310,00 TL
21.05.2019 3.330,00 TL
22.05.2019 3.310,00 TL
Kırıkkale Demir Fiyat Grafiği